Våra tjänster

Skolkurator

Kuratorns roll

I och med den nya skollagen har alla skolelever numera rätt till tillgång till skolkurator. Enligt Sveriges Skolkuratorers Förening kan skolkuratorns arbete sammanfattas som följer:

Skolkurator tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolkurator samarbetar och samverkan inom och utom organisationen. Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

Detta innebär att en kurator till exempel kan:

  • Arbeta med förebyggande gruppövningar
  • Ha kontakt med socialtjänst och myndigheter
  • Arbeta med enskilda samtal riktade mot elever, föräldrar och personal

Hyra en kurator från SkolPool

SkolPool hyr ut kompetenta kuratorer med varierande bakgrund och erfarenheter, allt för att hitta en lösning som passar er.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av kuratorer?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!